Gemeente Schouwen-Duiveland - Stadhuismuseum Zierikzee

2014 - 2015
In opdracht van Twynstra Gudde Interim Management is Klinkaart in de persoon van Albert Scheffers van september 2014 tot en met december 2015 actief geweest als interim-directeur en kwartiermaker-verzelfstandiging van het Stadhuismuseum Zierikzee. De opdracht behelsde het voorbereiden en realiseren van de door de gemeente Schouwen-Duiveland gewenste verzelfstandiging van het Stadhuismuseum Zierikzee. Hiertoe is allereerst een uitgebreid keuzedocument geformuleerd voor de gemeenteraad. Vervolgens is een bedrijfsplan opgesteld. In beide stukken is de beoogde toekomstige rol van het Stadhuismuseum Zierikzee uitvoerig beschreven en nader uitgewerkt, inclusief de benodigde organisatiestructuur en de criteria voor een passende personele bezetting. Eind december 2015 is de verzelfstandiging van het museum een feit en vanaf 1 januari 2016 is het museum als Stichting Stadhuismuseum Zierikzee een nieuwe uitdaging aangegaan.

Van september 2014 tot eind december 2015 was Albert Scheffers als interim-directeur tevens verantwoordelijk voor het coördineren van alle denkbare werkzaamheden die verband houden met de dagelijkse gang van zaken in het museum, alsmede voor het initiëren van nieuwe museale activiteiten en projecten.

Gemeente Helmond - Gemeentemuseum Helmond

Maart - december 2010
Van eind maart tot eind december 2010 is Klinkaart actief als directeur/manager a.i. van het Gemeentemuseum Helmond. Als zodanig is hij verantwoordelijk voor het 'going concern' van het museum en voor het opstellen van een toekomstplan waarin verschillende opties voor het museum nader zijn uitgewerkt. De medewerkers van het Gemeentemuseum Helmond is gedurende negen maanden een spiegel voorgehouden en is tegelijkertijd heel veel zelfvertrouwen (terug-)gegeven.

Voor dit museum is een trapsgewijze plaatsing geadviseerd op afstand van de gemeentelijke organisatie: als onderdeel van de afdeling Kunst en Cultuur, via een traject van interne verzelfstandiging uiteindelijk naar externe verzelfstandiging. Tevens is aanbevolen om in de toekomst de professionalisering van de overige museale instellingen in en rond Helmond vanuit het Gemeentemuseum Helmond te gaan coördineren.

Hofje van mevrouw Van Aerden, Leerdam

Oktober 2009 - januari 2010
In 2009 heeft Klinkaart het museummanagement van het Hofje van mevrouw Van Aerden op zich genomen.

Naast de zorg voor het 'going-concern' heeft Klinkaart het rapport Stand van zaken, ambities en aanbevelingen geschreven. In dit rapport zijn de omstandigheden van het Hofje uitvoerig beschreven, zijn de ambities van de voorzitter van het college van regenten geïnventariseerd en zijn aanbevelingen gedaan hoe deze ambities het beste kunnen worden gerealiseerd.

Het rapport bevat een gedetailleerd 'verdien-model', waaruit blijkt met welke inkomsten en uitgaven rekening dient te worden gehouden.