Algemene voorwaarden voor werk verricht door Klinkaart bv

Algemeen
Deze voorwaarden kunnen worden aangeduid als de ‘Algemene Voorwaarden van Klinkaart bv'.

Deze voorwaarden gelden voor Klinkaart bv en de opdrachtgever die ernaar verwijzen in de overeenkomst.

Artikel 1
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder Klinkaart bv wordt begrepen de besloten vennootschap, opgericht te 's Gravenhage op 27 april 2006, die de opdracht heeft ontvangen.
Alle leveringen worden, tenzij anders overeengekomen, geacht te zijn geschied ter plaatse waar Klinkaart bv is gevestigd of waar Klinkaart bv de opdracht uitvoert.
De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Klinkaart bv, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
Bij samentreffen van de door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

Artikel 2 Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk modellen, kopij e.d. zijn overlegd, is Klinkaart bv niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.

Artikel 3 Honorarium, kosten, tarieven
De honorering van Klinkaart bv berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.
Noodzakelijke reis- en administratiekosten zoals telefoon-, telefax-, porto-, kopieer-, en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht van Klinkaart bv worden gemaakt, worden tenzij anders is overeengekomen en vastgelegd in de offerte naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.
Voorzover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.
De opdrachtgever zal kosten van derden welke door Klinkaart bv worden gemaakt in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via Klinkaart bv dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is Klinkaart bv gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratie kosten. Klinkaart bv zal kortingen op leveranties van derden doorgeven aan de opdrachtgever.
Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.
Klinkaart bv verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Artikel 4 Wijziging in de opdracht
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Klinkaart bv ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
Veranderingen in reeds verstrekte opdrachten aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen levertijd door Klinkaart bv wordt overschreden; in dat geval is artikel 13 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Eigendommen van de opdrachtgever
Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die Klinkaart bv door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, wendt Klinkaart bv dezelfde zorg aan die dienaangaande omtrent de eigen zaken worden aangewend.
Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien de opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor een verzekering zorg te dragen.

Artikel 6 Eigendommen van Klinkaart bv
Schetsontwerpen, teksten, presentatiemodellen en/of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, positief- en negatieffilms, foto's alsmede moederbanden op magnetische dragers (video en audio) en digitale bestanden, blijven te allen tijde in eigendom van Klinkaart bv. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht van verdere kosten en interesten te vorderen, in rekening gebracht.

Artikel 7 Verzending en transport van het uitgevoerde werk
Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 Vertrouwelijke informatie
Klinkaart bv is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 9 Betaling
Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen een maand na factuurdatum.
Klinkaart bv is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
De eigendom der goederen en rechten blijft aan Klinkaart bv en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorgaande leveringen, zal hebben voldaan
Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetaling dient vooraf te worden overeengekomen.
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen tenminste 10 procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250 euro.

Artikel 10 Retentierecht en verhaal
Klinkaart bv, die de goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die Klinkaart bv heeft besteed ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Klinkaart bv ook in het geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in het geval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

Artikel 11 Deellevering
Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Artikel 9 lid 1 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 Verzuim van de opdrachtgever
Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Klinkaart bv het volledige overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten voor de voor deze opdracht bestemde materialen en onverminderd zijn recht om verdere kosten, schaden en interesten te vorderen.

Artikel 13 Overschrijding leveringstermijn
De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 14 Annuleringen
Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Klinkaart bv alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie en dergelijke) te vergoeden en indien Klinkaart bv zulks wenst, de voor uitvoering van de opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Klinkaart bv in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Klinkaart bv op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interesten.

Artikel 15 Afname
Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht om direct na gereedkomen van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen. Indien als gevolg van verzuim de opdracht na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door Klinkaart bv moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 16 Klachten
Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na aflevering van de opdracht.
Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, respectievelijk op andere wijze daarover heeft beschikt.
De aansprakelijkheid van Klinkaart bv uit hoofde van enig overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
Indien niet anders is overeengekomen mag Klinkaart bv voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.
Klinkaart bv is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de opdracht, modellen of materialen die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

Artikel 17 Overmacht
Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Klinkaart bv ontslaan Klinkaart bv van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden.
In geval van overmacht, waaronder mede verstaan ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van degene die voor of vanwege Klinkaart bv die de opdracht uitvoert, zal Klinkaart bv daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Klinkaart bv af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 18 Prijswijzigingen
Wijzigingen van prijzen en materialen en of halffabrikaten benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen verandering van lonen en sociale lasten.

Artikel 19 Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht
Door het verstrekken van de opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht of het industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart hij Klinkaart bv in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of de reproductie voortvloeiende.
Alle intellectuele eigendomsrechten van door Klinkaart bv ontworpen of tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho's, foto's, films, modellen enzovoorts blijven bij hem berusten.
Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.
De opdrachtgever ontvangt van Klinkaart bv een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door Klinkaart bv in de uitvoering van de opdracht ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever aan de financiële verplichtingen voldoet die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor het gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf, of door zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming.
Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijn model, ontwerp, foto, (tekst-)voorstel enzovoorts zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klinkaart bv.

Artikel 20 Beëindiging door Klinkaart bv
De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn; in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming of bij liquidatie van zijn bedrijf.

Klinkaart bv heeft in de gevallen genoemd in het voorgaand lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoedingen gehouden te zijn.

Artikel 21 Toepasselijk recht
De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.
Als bevoegde rechter wijzen partijen aan de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van Klinkaart bv.